تیم کلبه هزاره روشن

اعضای هیئت مدیره

محمدرضا نمدانیان
مدیر عامل
رزومه
روشنک احمد مخبری
رییس هیئت مدیره
رزومه

اعضای واحدها

مهندس حمید جدید طواف
مدیر واحد کناف ایران
رزومه
مهندس امیر قنبری
مدیر واحد کناف گچ
رزومه
مهندس مسعود مکاری
مسئول شبکه مجریان
رزومه
خانم موسوی
مسئول واحد فروش و سیستمها
رزومه
مهندس محمد صالحی
مسئول واحد فنی و بازرسی کناف گچ
رزومه
خانم همراه
مسئول واحد ارتباط با مشتریان
رزومه
اشکان نظام دوست
بخش انبار مرکزی
رزومه
محمود نظام دوست
بخش انبار مرکزی
رزومه
مهندس کمیل مارگیر
مسئول واحد فنی و بازرسی کناف ایران
رزومه