تیم کلبه پیشگامان آتیه

اعضای هیئت مدیره

روشنک احمد مخبری
مدیر عامل
رزومه
محمدرضا نمدانیان
رییس هیئت مدیره
رزومه

اعضای واحدها

مهندس حمید جدید طواف
مدیر واحد کناف ایران
رزومه
مهندس احسان بیان
مدیر شبکه مجریان
رزومه
مهندس بابک احمد مخبری
مسئول واحد فنی و بازرسی
رزومه
مهوش جواهریان
مسئول واحد فروش و سیستمها
رزومه