کلبه هزاره روشن کانادا

اعضای هیئت مدیره

افشین یزدانی
مدیر عامل
روشنک احمد مخبری
رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی
رزومه