کلبه هزاره روشن کانادا

اعضای هیئت مدیره

نام سمت در هیأت مدیره دریافت رزومه
افشین یزدانی مدیر عامل دریافت رزومه
روشنک احمد مخبری رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی دریافت رزومه