کلبه هزاره روشن

اعضای هیئت مدیره

نام سمت در هیأت مدیره دریافت رزومه
محمدرضا نمدانیان مدیر عامل دریافت رزومه
روشنک احمد مخبری رییس هیئت مدیره دریافت رزومه

اعضای واحدها

نام سمت دریافت رزومه
مهندس حمید جدید طواف مدیر واحد کناف ایران دریافت رزومه
مهندس امیر قنبری مدیر واحد کناف گچ دریافت رزومه
مهندس مسعود مکاری مسئول شبکه مجریان دریافت رزومه
خانم موسوی مسئول واحد فروش و سیستمها دریافت رزومه
مهندس محمد صالحی مسئول واحد فنی و بازرسی کناف گچ دریافت رزومه
مهندس کمیل مارگیر مسئول واحد فنی و بازرسی کناف ایران دریافت رزومه
آقای محمود نظام دوست بخش انبار مرکزی دریافت رزومه
خانم همراه مسئول واحد ارتباط با مشتریان دریافت رزومه
اشکان نظام دوست بخش انبار مرکزی دریافت رزومه