کلبه پیشگامان آتیه

اعضای هیئت مدیره

نام سمت در هیأت مدیره دریافت رزومه
روشنک احمد مخبری مدیر عامل دریافت رزومه
محمدرضا نمدانیان رییس هیئت مدیره دریافت رزومه

اعضای واحدها

نام سمت در هیأت مدیره دریافت رزومه
مهندس حمید جدید طواف مدیر واحد کناف ایران دریافت رزومه
مهندس احسان بیان مدیر شبکه مجریان دریافت رزومه
مهندس بابک احمد مخبری مسئول واحد فنی و بازرسی دریافت رزومه
خانم مهوش جواهریان مسئول واحد فروش و سیستمها دریافت رزومه